Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Trang chủ
Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

* Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

- Quyết định thành lập tiểu ban giúp việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

- Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ  bất thường năm 2018

- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

- Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HDDQT và Ban Kiểm soát

- Mẫu biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT

- Mẫu biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia BKS

- Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT

- Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia BKS

- Mẫu đơn ứng cử ứng viên tham gia HĐQT

- Mẫu đơn ứng cử ứng viên tham gia BKS

- Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Sơ yếu lý lịch Nguyễn Xuân Đông

- Sơ yếu lý lịch Nguyễn Đức Việt

- Sơ yếu lý lịch Võ Dương Nguyên

- Sơ yếu lý lịch Mai Thu Hằng

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018


Sản phẩm
Download